سفارش های هواشناسی كشاورزی برای اردیبهشت ماه

سفارش های هواشناسی كشاورزی برای اردیبهشت ماه

حیوان خانگی بگیر: پایش علائم آلودگی به بیماری ها در باغات و اطمینان از خاموش كردن كامل آتش در مناطق تفرجگاهی به منظور جلوگیری از وقوع آتش سوزی جنگل ها همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه است.به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی كشاورزی برای امروز (۳۰ فروردین) تا روز سه شنبه (۴ اردیبهشت) به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به علت وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• استفاده از قیم در نهال های تازه غرس شده به علت وزش باد شدید

• مبارزه با كنه گالی در باغات آلو به جز در در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• مبارزه با بیماریهای لكه غربالی، شانكر، پیشگیری از بیماری های سفیدك سطحی و لب شتری در باغات هسته دار به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به علت وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• خودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گلدهی

• زراعت:

• ادامه انجام عملیات كاشت چغندرقند، پیاز و سیب زمینی به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به علت وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• مصرف كود سرك در زراعت های پاییزه پیش از وقوع بارش ها از روز شنبه

• مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم وجو به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به علت وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• پایش آفت سن در مزارع غلات به جز در ایام بارانی

• مبارزه با علف های هرز در محصولات بهاره با استفاده از علف كش های پیش از كشت به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به علت وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان اردبیل:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز جمعه به علت وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه با استفاده از جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و شكسته

• زراعت:

• مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات به جز در روز جمعه به علت وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران

• پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در روز جمعه به علت وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران

• آماده سازی زمین جهت انجام كشت بهاره به جز در روز جمعه به علت وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• تولید شبكه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهال های تازه كشت شده

• سر برداری نهال های تازه كشت شده جهت تولید فرم اولیه

• توقف مبارزه با سن مادر در دشت سیلاخور

• ادامه مبارزه با علفهای هرز دراسرع وقت به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• مبارزه با بیماری لكه سیاه سیب پس از ریختن گلبرگ ها به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• مبارزه با آتشك درختان میوه دانه دار در زمان بازشدن ۵ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل ها طبق سفارش كارشناسان مربوطه

• مبارزه با شته مومی كلزا به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• تولید شبكه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث

• سیب زمینی كاران ضمن تنظیم درجه حرارت و تهویه انبارهای حضور سیب زمینی نسبت به سورتینگ و آماده كردن غده ها جهت كشت های بهاره اقدام نمایند.

• زراعت:

• توقف هرگونه عملیات خاك ورزی و تردد ماشین آلات در اراضی تا زمان گاورو شدن خاك

• پایش علائم آلودگی به بیماری ها (زنگ زرد، كله نواری باكتریایی و...) با عنایت به بارندگی های اخیر

• مصرف كودهای پودری پتاس بالا در مزارع كلزا و گندم و جو همراه آبیاری

• هوادهی به خزانه های گوجه فرنگی جهت سازگاری نشاء با شرایط فضای باز

• مبارزه با سوسك های گرده خوار در مزارع كلزا در صورت مشاهده مطابق نظر كارشناسان محل بویژه در مورد سموم مناسب به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• مبارزه با سن مادر مطابق نظر كارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب بویژه در كلیه مناطق به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• مبارزه با علف های هرز مزارع گندم به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• مبارزه به موقع با سرخرطومی یونجه به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• مصرف كودسرك ازته در مزارع گندم آبی پیش از وقوع بارش

• دامپروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی و تنظیم جیره غذائی با عنایت به شرایط آب و هوائی

• ماشین آلات كشاورزی:

• توقف عملیات خاك ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاك اراضی

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها هنگام شب و بروز باد و سرما با عنایت به نوسانات دمایی

• دادن كود پایه ریشه ای از نیمه دوم فروردین ماه به بعد (به همراه بارندگی)

• با عنایت به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاك و شروع رشد ریشه، انجام كوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر مبنای میزان تولید سال قبل و سن درختان (با نظر كارشناس)

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• محلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (تا روز جمعه)

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به هنگام شب و بروز باد، سرما

• سم پاشی بهاره در باغات سیاه ریشه (تا روز جمعه)

• زراعت:

• آماده سازی زمین جهت كاشت برنج، استفاده از بارندگی های اخیر و تسریع در خزانه گیری

• كنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج

• انجام زهكشی و مدیریت خروج آب از مزارع كلزا، گندم و سایر محصولات

• برداشت سبزیجات برگی

• آماده سازی زمین جهت كاشت سبزیجات بهاره

• مصرف كودسرك و محلول پاشی با كودهای تقویتی در مزارع كلزا و گندم در مناطق دشت و میان بند با نظر كارشناس در اوایل روز (تا روز جمعه)

• مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت زای گندم خصوصا بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ كش نظیر فالكن و ركس دو (تا روز جمعه)

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با عنایت به وقوع بارش از روز شنبه تا سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• زنبورداری:

• تولید سایبان برای كندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان گلستان:

• باغبانی:

• خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• باغداران در صورت نیاز و با تشخیص كارشناس سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت كنترل بیماری شانكر باكتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام نمایند البته به جز از روز شنبه تا سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• زراعت:

• با عنایت به مساعد بودن شرایط جوی و بارندگی رطوبت مناسب استفاده از كود سرك اوره در مزارع دیر كاشت (بخصوص مناطق جنوبی) استان گلستان

• با عنایت به مناسب بودن زمان كاشت آفتابگردان تا اوایل اردیبهشت ماه در مناطق كوهستانی در صورت آماده سازی زمین زراعی جهت كاشت آفتابگردان اقدام نمایند.

• آبیاری تكمیلی مزارع جو همینطور مزارع گندم در صورت نیاز با عنایت به وقوع بارش از روز شنبه تا سه شنبه

• مصرف ریز مغذی ها به خصوص روی به منظور غنی سازی دانه همینطور كود اوره به صورت سرك و محلول پاشی شش در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز از روز شنبه تا سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• با عنایت به نوسانات شدید دمایی و رطوبت نسبی هوا، ضد عفونی كردن بذر با سموم قارچ كش و حشره كش پیش از كاشت به كاهش تلفات، جوانه زنی یكنواخت و سبز مناسب مزرعه پنبه كمك می نماید.

• كلزا كارانی كه مزرعه آنان در مرحله پر شدن دانه قرار دارد در صورت نبود رطوبت كافی در ناحیه ریشه ها (۲۰-۱۵)سانتی متری خاك نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام نمایند. (در صورت نیاز و تكافو نكردن بارش ها)

• كشاورزانی كه قصد كشت آفتابگردان روغنی را در كشت اول دارند با توجه بارش های اخیر و در صورت تامین رطوبت مناسب نسبت به كاشت آفتابگردان اقدام نمایند.

• كشاورزانی كه قصد كشت سویا در كشت اول را دارند بعد از بارش های اخیر و گاورو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام نمایند.

• با عنایت به افزایش رطوبت نسبی واحتمال شیوع بیماری های برگی گندم، كشاورزان نسبت به سم پاشی مزارع با قارچ كشهای سفارش شده اقدام نمایند. در مزارع گندم زود كاشت كه سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یك قارچ كش مناسب اقدام به سم پاشی مزارع كنند. (به جز از روز شنبه تا سه شنبه به علت بارش باران)

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• منابع طبیعی:

• با عنایت به پیش بینی وضعیت جوی استان در ایام پنجشنبه و جمعه پس از استراحت در مناطق تفرجگاهی جنگلی نسبت به خاموش كردن كامل آتش اقدام گردد.

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• پایش و كنترل آفت سرخرطومی گیلاس در باغات به جز از روز شنبه تا دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• زراعت:

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و كلزا به جز از روز شنبه تا دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز از روز شنبه تا دو شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه پیش از آغاز بارش(روز شنبه)

• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) پس از اتمام بارش

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دو شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان در روز شنبه به علت وزش باد شدید و در ایام یكشنبه و دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• به منظور پیشگیری از آفت سوسك چوب خواردرختان انار، باغداران در اسرع وقت نسبت به حذف و معدوم كردن طوقه های خشك آلوده به لارو آفت، پیش از خروج حشره كامل اقدام نكنند.

• با عنایت به كمبود بارش، باغداران از مصرف كودهای ازته خودداری و به مصرف كودهای آلی وپتاس اقدام نمایند.

• باغداران نسبت به مبارزه مكانیكی ضد علف های هرز با حداقل عملیات خاك ورزی اقدام نمایند.

• باغداران جهت مبارزه با آفت كرم خراط نسبت به پوشاندن سوراخ های لاروی با خمیر سمی اقدام نمایند.

• زراعت:

• پایش زنگ گندم پس از اتمام بارش به جز در استان اصفهان در روز شنبه به علت وزش باد شدید و در ایام یكشنبه و دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• كشاورزان دارای كشت تونلی از برداشت پلاستیك تا اتمام دوره سرمازدگی خودداری كنند.

• دامداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان در ایام یكشنبه و دوشنبه به علت بارش پراكنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اصفهان در ایام یكشنبه و دوشنبه به علت بارش پراكنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• نسبت به صید فوری ماهیان قزل آلای باقیمانده در استخرها اقدام گردد.

• نگهداری ماهی در استخرخصوصا در ایام ابری باید با كاهش وحتی قطع غذادهی و روشن بودن دائمی دستگاههای هواده همراه باشد.

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد و گرد و خاك

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دمایی

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر باد

• آتش زدن سرشاخه های هرس شده سال های قبل برای از بین رفتن لارو كرم خراط

• جلوگیری از فساد و بیماریهای قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله

• در باغاتی كه شكوفه ها باز شده اند تا ریزش گلبرگ ها از سم پاشی جلوگیری شود.

• اتخاذ تمهیدات لازم جهت كاهش و جلوگیری از سرمازدگی درختان با عنایت به نوسانات دمایی

• زراعت:

• كودپاشی اوره و پتاس در مزارع به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد و گرد و خاك

• سم پاشی جهت مبارزه با علف های هرز پهن برگ به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد و گرد و خاك

• آماده كردن زمین برای كشت حبوبات در مناطق مرتفع به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد و گرد و خاك

• بازدید مزارع جهت مراقبت و رویت علائم آلودگی به بیماریها به خصوص زنگ زرد و قهوه ای به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران

• كودپاشی پتاس در مزارع زعفران به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها

• منابع طبیعی:

• حفظ و ذخیره رطوبت خاك و انجام عملیات مالچ پاشی

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در خراسان جنوبی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد و گرد و خاك

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دمایی

• محافظت از گلخانه ها با عنایت به وزش باد

• كاشت شبدر علوفه ای در سیستان به جز در در خراسان جنوبی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد و گرد و خاك

• زمین هایی كه قراراست به كشت صیفی جات اختصاص پیدا كند در صورت نیاز با كود حیوانی و فسفره از هم اكنون تقویت شود.

• كاشت خربزه و هندوانه در سیستان

• جهت مبارزه با مگس خربزه زمین هایی كه برای كشت صیفی جات در نظر گرفته شده بوسیله دیسك و چنگك شخم زده شوند.

• با عنایت به بارندگی های اخیر باغداران می توانند به منظور حفظ رطوبت خاك به خصوص در باغات دیم بعد از گاوروشدن خاك نسبت به حذف علف های هرز و كولش بستر باغ اقدام نمایند.

• زراعت:

• كلزاكاران نسبت به آبیاری مزارع در مرحله غلاف اقدام نمایند و از قطع زودهنگام آبیاری با عنایت به تاثیر نامطلوب آن بر عملكرد نهایی محصول خودداری كنند.

• كشاورزان گندم كار و جوكار با عنایت به حساس بودن مرحله رشدی گیاه نسبت به آبیاری مزارع در مرحله گلدهی و گرده افشانی اقدام نمایند.

• كشاورزان محترم گندم كار و جوكار كه مزارع آنها در مرحله تشكیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با كودهای كم مصرف و پرمصرف و كشاورزانی كه مزارع آنها در مرحله تشكیل خوشه و غلاف است نسبت به كودآبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل حل در آب به صورت كودآبیاری اقدام نمایند.

• زارعان با عنایت به مساعد بودن شرایط جوی برای طغیان آفات و بیماریها بخصوص سن، شته مومی، شته روسی، تریپس و بیماریهای گیاهی نظیر زنگ زرد نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی نسبت به مبارزه اقدام نمایند. (به جز در در خراسان جنوبی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران)

• با عنایت به نزدیك شدن به فصل برداشت غلات و كلزا كشاورزان نسبت به اندیشیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و جلوگیری از كاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را مبذول كنند.

• مبارزه با علف های هرز مزارع كلزا، گندم و جو به جز در خراسان جنوبی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد و گرد و خاك

• زنبورداری:

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• دامداری و مرغداری:

• انجام پشم چینی گوسفندان

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در خراسان جنوبی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در خراسان جنوبی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران

• شیلات:

• خودداری از انجام عملیات صیادی در پنجشنبه شب و بامداد جمعه در دریای عمان

• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در ایام یكشنبه و دوشنبه به علت بارش پراكنده باران

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دمایی

• پایش باغات مركبات برای شپشك مركبات به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در ایام یكشنبه و دوشنبه به علت بارش پراكنده باران

• انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت كاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در ایام یكشنبه و دوشنبه به علت بارش پراكنده باران

• جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در ایام یكشنبه و دوشنبه به علت بارش پراكنده باران

• كودهی نخیلات با كود سولفات آمونیوم به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در ایام یكشنبه و دوشنبه به علت بارش پراكنده باران

• زراعت:

• عملیات پایش شته مومی در مزارع كلزا و گلرنگ به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در ایام یكشنبه و دوشنبه به علت بارش پراكنده باران

• پایش آفت سن در مزارع گندم به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در ایام یكشنبه و دوشنبه به علت بارش پراكنده باران

• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) پس از اتمام بارش ها

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و در استان بوشهر احتیاط در ایام یكشنبه و دوشنبه به علت بارش پراكنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و در استان بوشهر احتیاط در ایام یكشنبه و دوشنبه به علت بارش پراكنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دمایی

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با عنایت به وزش باد

• با عنایت به كمبود منابع آبی در مورد كنترل هرزآب ها و آب های ورودی به هر مزرعه كنترل نهایی صورت گیرد.

• زراعت:

• با عنایت به پیش بینی و رطوبت نسبی هوا، كلزاكاران از برداشت محصول خود در ساعات اولیه روز خودداری كنند تا رطوبت بوته ها دبر اثر تابش خورشید كاهش یابد.

• عدم آبیاری مزارع گندم، جو و سایر غلات با عنایت به احتمال خوابیدگی محصول به علت وزش باد

• بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (به ویژه زنگ زرد و قهوه ای) و آفات سن گندم

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه به علت بارش پراكنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه به علت بارش پراكنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• پرورش آبزیان:

• حوضچه های پرورش ماهی نسبت به هوادهی و تغذیه آبزیان به منظور حداكثر برداشت اقدام نمایند.
1397/01/30
15:34:15
5.0 / 5
2202
تگهای خبر: آب , بارش , بارندگی , بیماری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است