احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری

سفارش های هواشناسی كشاورزی

سفارش های هواشناسی كشاورزی

حیوان خانگی بگیر: مبارزه با جوندگان مضر كشاورزی، احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه، محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد و انجام پشم چینی گوسفندان همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای دوشنبه تا جمعه است.به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از ایسنا، توصیه های هواشناسی كشاورزی برای امروز(۱۰ اردیبهشت) تا روز جمعه (۱۴ اردیبهشت) برای كشاورزان سراسر كشور به تفكیك استانی به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه به علت بارش پراكنده باران و در زنجان احتیاط در ایام سه شنبه و جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• مبارزه با بیماری های لكه غربالی، شانكر، پیشگیری از بیماریهای سفیدك سطحی و لب شتری در باغات هسته دار و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در ایام سه شنبه و جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• مراقبت از خزانه نشا گوجه فرنگی از نظر شرایط دمایی و رطوبتی

• كنترل و مبارزه با مینوز گوجه فرنگی در خزانه

• اقدامات كنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باكتریایی و ویروسی در باغات میوه

• پایش آفات زنجره مو و تریپس در تاكستان ها برای انجام مبارزه به موقع (خروج حشره كامل) با آن ها

• زراعت:

• مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم وجو

• انجام عملیات كاشت ذرت

• مبارزه با علف هرز سس (ریشیم) در مزارع چغندر قند و احتیاط در انجام این كار آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در ایام سه شنبه و جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• مبارزه با آفات كك و كرم طوقه بر در مزارع چغندرقند و احتیاط در انجام این كار آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در ایام سه شنبه و جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• پایش بیماری زنگ زرد در مزارع غلات

• مبارزه با سن مادر در مزارع غلات و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در ایام سه شنبه و جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• مبارزه با جوندگان مضر كشاورزی

• كنترل مزارع كلزا از نظر آلودگی به شته مومی و سم پاشی مزارع آلوده و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در ایام سه شنبه و جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در ایام سه شنبه و جمعه

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در ایام سه شنبه و جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در ایام سه شنبه و جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان اردبیل:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه با استفاده از جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و شكسته

• زراعت:

• مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات و خودداری از این كار در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران

• پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد

• آماده سازی زمین جهت انجام كشت بهاره و خودداری از این كار در ایام پنج شنبه و جمعه به علت بارش باران

• دام داری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه در ایام پنجشنبه و جمعه

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• تولید شبكه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهال های تازه كشت شده بعد از گاورو شدن خاك

• مبارزه با بیماری سفیدك حقیقی هلو و شلیل بعد ار ریختن گلبرگ ها و خودداری از این كار در ایام دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران

• كنترل و مبارزه با بیماری بلایت گردو (پوسیدگی مغز گردو) پس از تشكیل میوه

• كنترل و مبارزه با كنه گالی گردو پس از باز شدن جوانه های برگی

• مبارزه با لكه آجری بادام پس از بارندگی ها

• كنترل و مبارزه با بیماری سرخشكیدگی و انواع شانكر پس از تشكیل میوه و پانسمان محل ها زخم

• زراعت:

• مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه و خودداری در ایام دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران

• مبارزه با سوسك های گرده خوار در مزارع كلزا و خودداری در ایام دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران

• مصرف كود سرك ازته درمزارع غلات وكلزای پاییزه تا پیش از آغاز بارش در روز دوشنبه

• كنترل و رد یابی مزارع گندم درمورد بیماری زنگ زرد گندم و لكه نواری باكتریایی

• رد یابی و مبارزه جهت كنترل به موقع پوره سن گندم و خودداری از این كار در ایام دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران

• كنترل شته مومی كلزا و خودداری در ایام دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران

• مزارع نخود اعم از پاییزه و بهاره به دلیل مساعدبودن شرایط بروز بیماری برق زدگی بازدید شده و در صورت مشاهده به منظور مقابله با آن ازنظر كارشناسان محل بهره گرفته شود.

• سورتینگ و آماده كردن غده های سیب زمینی جهت كشت های بهاره

• دامپروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه در ایام دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در ایام دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

• ماشین آلات كشاورزی:

• توقف عملیات خاك ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاك اراضی

• منابع طبیعی:

• خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در ایام دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در روز جمعه به علت بارش پراكنده

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• انجام تغذیه با كودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه های سردسیری

• با عنایت به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاك و شروع رشد ریشه، انجام كوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر مبنای میزان تولید سال قبل و سن درختان (با نظر كارشناس)

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• محلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (به جز در استان گیلان در روز جمعه به علت بارش پراكنده)

• سم پاشی در باغات سیاه ریشه و مركبات برای كنترل شته (به جز در استان گیلان در روز جمعه به علت بارش پراكنده)

• با عنایت به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاك و شروع رشد ریشه، انجام كوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر مبنای میزان تولید سال قبل و سن درختان (با نظر كارشناس)

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• زراعت:

• تسریع در عملیات زراعی ( آب تخت، بذرپاشی و نشاء كاری ) با استفاده از بارندگی های اخیر

• كنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج

• انجام زهكشی و مدیریت خروج آب از مزارع كلزا، گندم و سایر محصولات

• برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و...

• كشت نشاء های صیفی جات

• كلزا كاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل پروانه سفید، ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر مبنای سفارش های كارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.

• گندم كاران با عنایت به شرایط آب و هوایی مناسب برای شیوع بیماری زنگ گندم و سایر آفات از قبیل شته نسبت به بازدید منظم و دوره ای مزارع اقدام و در صورت مشاهده بر مبنای سفارش های كارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.

• شالیكاران به منظور كاهش خسارت ناشی از بیماریهای گیاهی بذر زاد و خاكزی موارد زیر را رعایت كنند: ضد عفونی كردن بذور پیش از جوانه دار كردن، تهویه مناسب خزانه، زهكشی مناسب خزانه، تولید پوشش مناسب و گرم نگه داشتن خزانه جهت جلوگیری از سرما زدگی

• مبارزه شیمیایی جهت كنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ كش نظیر فالكن و ركس و احتیاط در استان گیلان در روز جمعه به علت بارش پراكنده

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان گیلان در روز جمعه

• احتیاط از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با عنایت به وقوع بارش پراكنده در استان گیلان در روز جمعه

• شیلات:

• تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سردآبی

• اكسیژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده به خصوص هنگام شب

• جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

• زنبورداری:

• تولید سایبان برای كندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• منابع طبیعی:

• خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با عنایت به و قوع بارش در استان گیلان در روز جمعه

• استان گلستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت كنترل آفات مكنده و بیماری های پوسیدگی مومیایی و لكه غربالی به جز در در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• باغداران در صورت نیاز و با تشخیص كارشناس سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت كنترل بیماری شانكر باكتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام نمایند به جز در در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید

• باغداران باغات هسته دار نسبت به كوددهی سرك ازته و محلول پاشی درختان میوه با كودهای میكرو اقدام نمایند.

• زراعت:

• مصرف ریز مغذی ها به خصوص روی به منظور غنی سازی دانه همینطور كود اوره بصورت سرك و محلول پاشی ۶ در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید

• پنبه كاران برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خشكسالی هیدرولوژیك حتما پنبه را به صورت ردیفی و جوی و پشته ای كشت كنند.

• كشاورزانی كه قصد كشت آفتابگردان روغنی را در كشت اول دارند بعد از بارش های اخیر و گاورور شدن اراضی نسبت به كاشت آفتابگردان اقدام نمایند.

• كشاورزان كه قصد كشت سویا در كشت اول را دارند بعد از بارش های اخیر و گاورو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام نمایند.

• با عنایت به افزایش رطوبت نسبی و احتمال شیوع بیماری های برگی گندم، كشاورزان نسبت به سم پاشی مزارع با قارچ كش های سفارش شده اقدام نمایند. در مزارع گندم زود كاشت كه سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یك قارچ كش مناسب اقدام به سم پاشی مزارع كنند. (به جز در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید)

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه و وزش باد شدید در روز دوشنبه

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• منابع طبیعی:

• خودداری از اسكان و تردد در محل مجاور آبراهه ها و رودخانه ها در مناطق تفرجگاهی جنگلی به دلیل بالا آمدن رواناب

• شیلات:

• با عنایت به روند افزایشی دما و طولانی تر شدن دوره آفتابی در طول روز بعد از بارش دوشنبه پرورش دهندگان در بخش های مختلف می توانند به امور جاریه طبق زمانبندی و مدیریت پرورش خود بپردازند و با رعایت نكات بهداشتی به آماده سازی و در صورت وجود آب مناسب به آبگیری استخرها بپردازند.

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• پایش و كنترل آفت سرخرطومی گیلاس در باغات به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• زراعت:

• كشاورزان بعد از بارندگی ها و مناسب شدن رطوبت خاك می توانند نسبت به كشت محصولات بهاره همچون چغندر قند و سیب زمینی اقدام نمایند.

• پایش و مبارزه با آفت تریپس در مزارع گندم مناطق سردسیر با عنایت به شرایط جوی مناسب به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و كلزا به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه پیش از آغاز بارش

• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) پس از اتمام بارش

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارش باران و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در ایام دوشنبه و سه شنبه

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• منابع طبیعی:

• خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با عنایت به وقوع بارش در ایام دوشنبه و سه شنبه

• شیلات:

• جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی به خصوص در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• در صورت مشاهده آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی در گلخانه با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی به كنترل این آفت اقدام گردد.

• جهت تقویت درختان میوه و زیتون پس از تشكیل میوه از تركیبات اسید هیومیك همراه با آبیاری استفاده گردد.

• جهت جلوگیری از ریزش میوه های زیتون و مركبات در باغچه های مناطق مسكونی نسبت به محلول پاشی با محلول غذایی فروت ست طی روزهای صاف و آفتابی كه قابلیت جذب مواد توسط درختان بیشتر است اقدام نمایند. ( احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد)

• پسته كاران در صورت مشاهده آفات پسته (سنك ها و سن قرمز و پروانه میوه خوار پسته) با مشورت كارشناسان در ایام بدون باد و بارندگی با سموم كم خطر به كنترل این آفات اقدام نمایند. ( احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد)

• با عنایت به ابرناكی در هفته جاری و مهیا بودن شرایط برای طغیان آفات كرم برگ خوار( لیسه) و زنبور مغزخوار بادام با مشورت كارشناسان به كنترل این آفات اقدام گردد.(احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد)

• در باغات انار به دلیل رطوبت هوا امكان طغیان شته وجود دارد ازاین رو فعلا از حذف پاجوش های انارخودداری شود.

• هم اكنون زمان مناسبی جهت هرس خشكه بری تمام درختان است. هرس در زیتون هم سبب افزایش تولید می گردد.

• انگوركاران جهت جلوگیری از شیوع قارچ سفیدك انگور به تنك برگ یا هرس سبز درختچه های انگور اقدام نمایند. ضمنا در صورت مشاهده آفت زنجرك مو با مشورت كارشناسان به كنترل آفت اقدام گردد.

• به كلیه باغداران سفارش می گردد در ابتدای فصل رویش از كاربرد سموم قوی برای كنترل آفات خودداری شود چون ضمن تولید مقاومت در آفت ها حشرات مفید باغ را هم از بین می برند.

• مبارزه با شته های درختان بادام با سموم مناسب و احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• مبارزه با نسل اول كرم خوشه خوار انگور از روز چهارشنبه به مدت یك هفته و احتیاط در استان اصفهان از روز پنجشنبه تا جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• مبارزه با آفت كرم خراط نسبت به پوشاندن سوراخ های لاروی با خمیر سمی و تهیه تله های فرمونی

• باغداران خرما نسبت به طعمه پاشی درختان خرما با عنایت به شروع فعالیت آفت سوسك كرگدنی خرما اقدام نمایند.

• با عنایت به كمبود بارش ها باغداران از مصرف كودهای ازته خودداری و ازكودهای آلی و پتاسه استفاده كنند.

• زیتون كاران در صورت مشاهده حالت پنبه ای كه نشانه حضور آفت پسیل زیتون است با سم دیازینون یا مالاتیون نسبت به سم پاشی درختان زیتون خود اقدام نمایند و احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• زراعی:

• كوددهی مزارع كلزا متوقف و پس از تغییر رنگ ۵۰تا ۶۰ درصد بوته ها نسبت به برداشت محصول اقدام گردد.

• مصرف كود سولوپتاس و محلول پاشی در مزارع گندم و جو جهت افزایش استقامت ساقه و مقاومت در برابر ورس در ایام با هوای آرام صورت گیرد.

• با عنایت به وزش باد و احتمال ورس یا خوابیدگی در مزارع گندم و جو در صورت امكان فعلا آبیاری انجام نشود.

• با عنایت به وزش باد در این هفته گندم كاران از مزارع گندم بازدید و در صورت مشاهده طغیان آفت سن با مشورت كارشناسان كشاورزی به كنترل این آفت اقدام نمایند.

• كشاورزان جهت كشت سورگوم و پنبه در اسرع وقت نسبت به كشت این محصولات اقدام نمایند.

• زارعان گندم كار جهت مبارزه با پوره سن گندم با كارشناسان جهاد كشاورزی هماهنگی كنند.

• مبارزه با شته مومی كلزا و احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• دامداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به علت بارش پراكنده

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد در استان اصفهان از روز دو شنبه تا جمعه به علت بارش پراكنده

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• پرورش دهندگان ماهیان گرمابی و سرد آبی در ایام با وزش باد به همراه گرد و خاك از غذادهی ماهی ها خودداری شود.

• پرورش دهندگان ماهیان سردآبی اگر دمای استخر بیش از ۲۰ درجه سانتیگراد باشد از غذادهی خودداری كنند و در دمای بین ۱۸ تا ۲۰ درجه یك وعده غذادهی و در دمای زیر ۱۸ درجه ۲ وعده غذادهی در روز و طی عصر و شب هوادهی انجام دهند.

• برای استخرهای ماهیان سردآبی كه آب هفتگی دارند حداقل ۵۰ درصد آب استخر تعویض شود و غذادهی در بامداد صورت گیرد. ضمن اینكه بهتر است با عنایت به روند افزایش دما سریع تر نسبت به صید و فروش ماهیان سردابی اقدام گردد.

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز سه شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد و در استان خراسان شمالی احتیاط در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دمایی

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر باد

• آتش زدن سرشاخه های هرس شده سال های قبل برای از بین رفتن لارو كرم خراط

• در باغاتی كه شكوفه ها باز شده اند تا ریزش گلبرگ ها از سم پاشی جلوگیری شود.

• زراعت:

• كودپاشی اوره و پتاس در مزارع

• بازدید مزارع جهت مراقبت و علائم آلودگی به بیماری ها به خصوص زنگ زرد و قهوه ای

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان خراسان رضوی در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز سه شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد و در استان خراسان شمالی احتیاط در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان خراسان رضوی در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده باران و در روز سه شنبه به علت بارش پراكنده باران و در استان خراسان شمالی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها

• منابع طبیعی:

• حفظ و ذخیره رطوبت خاك و انجام عملیات مالچ پاشی

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان جنوبی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در استان كرمان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و خودداری در روز چهارشنبه به علت وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز جمعه به علت وزش باد شدید

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دمایی

• زمین هایی كه قراراست به كشت صیفی جات اختصاص پیدا كند در صورت نیاز با كود حیوانی و فسفره از هم اكنون تقویت شوند.

• جهت مبارزه با مگس خربزه زمین هایی كه برای كشت صیفی جات در نظر گرفته شده به وسیله دیسك و چنگك شخم زده شوند.

• زراعت:

• كشاورزان گندم كار و جوكار كه مزارع آنها در مرحله تشكیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با كودهای كم مصرف و پرمصرف و كشاورزانی كه مزارع آن ها در مرحله تشكیل خوشه و غلاف است نسبت به كودآبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل حل در آب به صورت كودآبیاری اقدام نمایند.

• با عنایت به نزدیك شدن به فصل برداشت غلات و كلزا كشاورزان نسبت به اندیشیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و كاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را انجام دهند.

• مبارزه با علف های هرز مزارع كلزا، گندم و جو و احتیاط در استان خراسان جنوبی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در استان كرمان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و خودداری در روز چهارشنبه به علت وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز جمعه به علت وزش باد شدید

• زنبورداری:

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• دامداری و مرغداری:

• انجام پشم چینی گوسفندان

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان خراسان جنوبی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در استان كرمان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و خودداری در روز چهارشنبه به علت وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز جمعه به علت وزش باد شدید

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان خراسان جنوبی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده و در استان كرمان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده

• شیلات:

• محدودیت در عملیات صیادی طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه بخصوص در نواحی شرقی دریای عمان

• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دمایی

• پایش باغات مركبات برای شپشك مركبات

• با عنایت به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود اقدام نمایند.

• انجام روش های مبارزه غیرشیمیایی جهت كاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای

• جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود

• كودهی نخیلات با كود سولفات آمونیوم

• زراعت:

• پایش آفت سن و بیماری زنگ و سیاهك گندم در مزارع گندم

• عملیات پایش شته مومی در مزارع كلزا و گلرنگ

• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای)

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنجشنبه تا جمعه به علت بارش پراكنده

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دمایی

• با عنایت به كمبود منابع آبی در مورد كنترل هرزآب ها و آب های ورودی به هر مزرعه كنترل نهایی صورت گیرد.

• انجام عملیات تلقیح نخیلات

• مبارزه با سفیدك در انگور

• زراعت:

• مزارع كلزا برای جلوگیری از ریزش هرچه زودتر در برنامه برداشت دیده شود.

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز پنجشنبه تا جمعه

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز پنجشنبه تا جمعه به علت بارش پراكنده

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• پرورش آبزیان:

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی
1397/02/10
14:53:11
5.0 / 5
2633
تگهای خبر: آب , بارش , بارندگی , بیماری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است