جزئیات شیوه نامه اجرایی بیمه الزامی اعلام گردید

جزئیات شیوه نامه اجرایی بیمه الزامی اعلام گردید

به گزارش حیوان خانگی بگیر جزئیات شیوه نامه اجرایی بیمه الزامی ایرانی ها فاقد بیمه اعلام گردید.


به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از مهر، این شیوه نامه به منظور تعیین جزئیات اجرایی بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه و آیین نامه اجرایی آن و ضابطه مند كردن فرایند ارزیابی وسع و برقراری پوشش بیمه ای آحاد جامعه، ابلاغ گردیده است.ثبت نام بیمه الزامی افراد فاقد بیمه همزمان با هفته بیمه سلامت در هفته اول آبان ماه از جانب این سازمان شروع می شود و افرادی كه از هیچ نوع بیمه ای برخوردار نیستند می توانند به صورت اینترنتی اقدام نمایند. برپایه آمارهای موجود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران هم اكنون از هیچ نوع بیمه ای برخوردار نیستند ازاین رو برای بیمه این افراد آئین نامه بیمه الزامی تدوین و ابلاغ گردیده است. برپایه این آئین نامه افرادی كه در سایت اعلام شده برای بیمه الزامی ثبت نام می كنند همزمان از جانب وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی هم آزمون وسع برای آنها انجام می شود و یك ماه برای اعلام نتایج آزمون و اینكه ثبت نام كنندگان در چه دهكی قرار گرفته اند زمان در نظر گرفته شده است. بعد از اعلام دهكهای ثبت نام كنندگان بیمه الزامی میزان حق بیمه پرداختی آنها هم مشخص می شود و افراد می توانند حق بیمه خود و افراد تحت تكفل را پرداخت كنند. برپایه این آئین نامه كلیه خانوارهای فاقد پوشش بیمه ای مكلفند برای برخورداری از مزایای پوشش بیمه ای و یارانه دولت بابت حق بیمه، ظرف شش ماه نسبت به ثبت نام و تقاضا برابر این شیوه نامه اقدام نمایند. خانوارهای فاقد پوشش بیمه، در قالب ضوابط آیین نامه اجرایی و این شیوه نامه مورد ارزیابی وسع قرار گرفته و برپایه نتایج حاصل، حق برخورداری از یاراه و میزان آن (۵۰ درصد حق بیه یا صد درصد آن) مشخص می شود.
تبصره-بیمه شدگان فعلی صندوق كاركنان دولت و صندوق سایر اقشار (به استثنای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی) از این قاعده مستثنی خواهند بود.
ماده ۳-ضوابط و فرایند اقدامات مربوط به پوشش بیمه ای خانوارهای فاقد پوشش و بهره مندی آنها از یارانه حق بیمه به شرح زیر است:
الف-كلیه خانوارهای فاقد پوشش بیمه باید ظرف ۶ ماه در قالب این شیوه نامه به درگاه الكترونیك سازمان، به نشانی http: //eservices.ihio.gov.ir/isc/ یا دفاتر پیشخوان رجوع كنند تا به ترتیب زیر در مورد آنها اقدام و اتخاذ تصمیم شود (در سامانه مذكور امكان پرداخت حق بیمه فراهم شده است).
۱-متقاضی در صورت خوداظهاری در خصوص داشتن توانایی مالی، نسبت به پرداخت حق بیمه ماهانه هر نفر بر مبنای سرانه بیمه خدمات درمانی مبحث مصوبه شماره ۰۵۶۴۰۳ت/۳۸۹۳ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۱۹ به میزان ۴۸۴۰۰۰ ریال برای سال ۱۳۹۸ و تغییرات بعدی آن سالانه به تصویب هیات دولت می رسد با رعایت شرط خانوار اقدام می نماید.
۲-در صورت درخواست متقاضی به منظور برخورداری از یارانه حق بیمه، وزارت بر مبنای استعلام سازمان بیمه سلامت، نسبت به ارزیابی وسع اقدام و نتیجه را در بازه زمانی یك ماهه به سازمان بیمه سلامت اعلام می كند. بر مبنای نتایج ارزیابی وسع، اقدامات بعدی به ترتیب زیر انجام خواهد شد:
۲-۱- در مورد گروه اول( خانوارهای دارای درآمد كمتر از چهل درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار یا خانوارهایی كه در یكی از دهك های درآمدی یك، دو یا سه شناسایی می شوند) صددرصد حق بیمه خانوار از جانب دولت پرداخت و پوشش بیمه ای و صدور دفترچه بدون دوره انتظار و با رعایت شرط خانوار، برقرار گردد.
۲-۲-در مورد گروه دوم ( خانوارهای دارای درآمد بین چهل درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار تا صد درصد آن یا خانوارهایی كه در دهك درآمدی چهار شناسایی می شوند)با دریافت پنجاه درصد (۱۰۰ درصد) سرانه حق بیمه معادل ۴۸۴۰۰۰ ریال امسال از متقاضی نسبت به برقراری پوشش بیمه ای و صدور دفترچه با دوره انتظار ده روزه با رعایت شرط خانوار بعد از واریز حق بیمه اقدام گردد.
تبصره-متقاضی نتیجه ثبت نام و ارزیابی وسع را از راه رفتن به سایت بعد از بازه زمانی تعیین شده یا ارسال پیامك دریافت خواهد نمود.
ب-در صورت رجوع افراد فاقد پوشش بیمه ای، بعد از گذشت ۶ ماه به ترتیب زیر اقدام شود:
متقاضیان پوشش بیمه ای فاقد بیمه پایه سلامت بعد از انقضای ۶ ماه با پرداخت كل حق بیمه یكساله با رعایت شرط خانوار و ۱۰ روز دوره انتظار مشمول پوشش بیمه ای خواهند بود. این خانوارها قبل از انقضای اعتبار دفاتر بیمه ای خویش می توانند تقاضای ارزیابی وسع و اقدام بر مبنای نتایج آنرا نمایند و بر این اساس از استمرار پوشش بیمه ای برخوردار شوند. در صورت عدم عرضه تقاضا تداوم پوشش بیمه ای با پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه امكانپذیر خواهد بود.
تبصره ۱- در مورد متولدین جدیدی كه بلافاصله بعد از تولد، در مراكز درمانی بستری شده و سرپرست فاقد پوشش بیمه ای باشد با رعایت شرط خانوار با پرداخت حق بیمه یكساله یا شش ماهه نسبت به صدور دفترچه با اعتبار یك ساله یا شش ماهه حسب مورد، برای تمام اعضای خانوار و برقراری پوشش بیمه ای، بدون دوره انتظار ۱۰ روزه برای نوزاد و اعمال دوره انتظار ۱۰ روزه برای سایر اعضای خانوار اقدام گردد.
تبصره ۲- در موارد اورژانس با رعایت شرایط خانوار با پرداخت حق بیمه یكساله یا شش ماهه، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای و صدور دفترچه مطابق ضوابط صندوق های بیمه ای برای بیمار اورژانس بدون دوره انتظار و برای سایر اعضای خانوار با اعمال دوره انتظار ۱۰ روزه اقدام گردد. در موارد غیر اورژانسی، بیمار ملزم به پرداخت كامل هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی مطابق تعرفه مصوب خواهد بود.
تبصره ۳- در صورت برقراری پوشش بیمه ای در حین بستری، هزینه های درمان از زمان شروع اعتبار دفترچه، در تعهد سازمان خواهد بود.
تبصره ۴- گروه های ذیل تا سه ماه از زمان انقضاء بیمه پایه مهلت دارند درخواست ارزیابی وسع نموده و از پوشش بیمه ای برپایه نتایج آن برخوردار شوند. ضوابط ناظر بر انقضای مهلت شش ماهه در مورد انقضای مهلت سه ماهه هم لازم الاجرا خواهد بود.
- افرادی كه در مهلت شش ماه اولیه (موضوع بند الف این ماده) دارای هر نوع پوشش بیمه پایه بوده و بعد از آن به دلیلی قانون فاقد پوشش بیمه ای شوند (پایان دوره خدمت سربازی، بیكار شدن و...)
- افرادی كه به علت ازدواج یا متاركه از پوشش بیمه ای سرپرست خارج شوند
- خروج از سن قانونی پوشش بیمه سرپرست
ماده ۴- ضوابط و فرایند اقدامات مربوط به ارزیابی وسع در مورد بیمه شدگان سازمان به شرح زیر است:
الف- لیست كامل اطلاعات افراد مشمول آیین نامه، دارای سابقه در سامانه بیمه گری سازمان بیمه سلامت، برای ارزیابی وسع به وزارت اعلام می شود تا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی نسبت به تعیین و اعلام نتایج ارزیابی وسع به سازمان اقدام نماید.
ب- در مورد بیمه شدگانی كه در انتها مهلت اعتبار دفترچه برپایه ارزیابی وسع در گروه سوم (خانوارهای دارای درآمد معادل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار و بیشتر از آن یا خانوارهایی كه در دهك درآمدی ۵ و بالاتر شناسایی می شوند) قرار می گیرند، چنانچه در بازه زمانی یك ماهه از تاریخ انقضاء اعتبار دفترچه بیمه برای تمدید پوشش بیمه ای رجوع كنند مشمول دوره انتظار ۱۰ روزه نبوده و در صورت رجوع خارج از مهلت یاد شده، دفترچه بیمه با دوره انتظار ۱۰ روزه صادر خواهد گردید.
ج- استمرار پوشش بیمه ای و عرضه خدمت به خانوارهایی كه جز یكی از دهك های ۸، ۹ و یا ۱۰ باشند از زمان تعیین دهك به ترتیب زیر خواهد بود:
ارسال پیامك با محتوای زیر و تعیین مهلت به منظور رجوع و تعیین دهك و مشاركت در پرداخت حق بیمه مطابق این آئین نامه:
بیمه شده عزیز با عنایت به اینكه برپایه ارزیابی وسع و اطلاعات مندرج درپایگاه رفاه ایرانی ها وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی جنابعالی/سركار عالی در دهك درآمدی... قرار دارید، خواهشمند است ظرف مدت یك ماه ضمن رفتن به نزدیك ترین دفتر پیشخوان، نسبت به پرداخت سرانه كامل حق بیمه خود و استمرار پوشش بیمه ای اقدام فرمائید. بدیهی است درآمد حاصل از پرداخت حق بیمه توسط افرادی كه توان مالی مورد نظر را دارند علاوه بر ارتقاء كیفیت خدمات و دسترسی بیشتر به آن امكان استفاده گروه های كم درآمد را از خدمات بیمه سلامت برخودار خواهد نمود.
- از طرق مختلف از قبیل مراكز جامع سلامت، ارسال پیامك و سامانه های خدمت رسان به ذینفعان اطلاع رسانی شود.
برای بیمه شدگان فعلی تحت پوشش بیمه مجانی كه حسب نتایج ارزیابی وسع در دهك های یك تا سه قرار می گیرند كماكان پوشش بیمه ای مجانی تداوم خواهد یافت.

1398/07/12
14:10:37
5.0 / 5
2050
تگهای خبر: آب , حمایت , خدمات , كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است